Regelsæt opdateret Efterår 2023

 

Medlemstyper (6 kategorier)

 

Ordinær:               Grundkontingent

Senior:                   Ændres i takt med aldersgrænse fastsat af DJ. Bestående medlemmer årgang 1949-1952 bevarer retten til tildelt nedslag.

Ekstraordinær:   Kræver medlemskab af en anden jagtforening – man får ikke bladet jæger fra DJ via medlemskabet i TJ.

Husstand:             Familietilbud for ekstra medlemmer med samme adresse – man får ikke bladet jæger (det er 1. medlem, der får jagtbladet)

Ungdom:               Det år man fylder 30 er sidste år, man kan være ungdomsmedlem.

Nyjæger:               Nyjæger er man så længe man er registreret hos Danmarks Jægerforbund som kursist. Dette betyder at man får kontingent                                                   rabat på sit medlemskab (Den del går til DJ) udover det, er man også velkommen at deltage i

                                 ungdomsafdelingens jagter og arrangementer på lige fod med ungdomsmedlemmerne.

 

Alle medlemskategorier er fuldgyldige medlemmer ifm. bl.a. generalforsamling etc.


Generelt:

              Kørsel/hensyn

              Der må ikke køres på arealerne. Anvend kun faste veje i terrænet og parkér altid hensynsfuldt. Ingen efterladenskaber efter

              aktiviteter/jagter. Vis hensyn overfor andre naturbrugere.

 

              Sanktioner:

              Enhver overtrædelse af foreningens egne regler medfører øjeblikkelig inddragelse af jagtretten på foreningens arealer.

              Jagtovertrædelser af dansk jagtlov medfører anmeldelse, som foretages af medlemmet selv til politiet og kontrolleres efterfølgende af

              bestyrelsen.

 

             Tilskud:

              Foreningen kan yde tilskud til uddannelse og til stævner/prøver.

             

              Tilskud skal søges igennem den pågældende udvalgsformand som derefter tager ansøgningen med til bestyrelsen for endelig beslutning.

              Alle ansøgninger skal foretages af bestyrelsen og ikke af medlemmerne selv.

 

              Der kan bevilliges støtte til deltagergebyr ved stævner/prøver under de respektive organisationer i Danmark som foreningen arbejder under.

 

              Der kan ikke bevilliges støtte til kvalifikations arrangementer, dog undtagen TAH.

 

              Størrelse samt antal ansøgninger om støtte per medlem afgøres suverænt af bestyrelsen.

 


C-medlemskab:

 

Som C-medlem er du via dit medlemskab af Tiset Jagtforening tilknyttet Danmarks Jægerforbund og får dermed tidsskriftet Jæger 11 gange årligt.

DJ Medlemsbevis/medlemsnummer tilsendes hvert år i marts måned fra DJ.

Som medlem af Danmarks Jægerforbund er du hermed automatisk forsikret ifm. DJ/TJ-arrangementer, som f.eks. flugtskydning, riffelskydning, hundesport etc.

Eng-kort/hagljagt

Man kan som C-medlem købe et såkaldt "Eng-kort" for kr. 100,00 årligt, som benyttes ifm. hagljagt på de af bestyrelsen udlagte fri-jagtarealer. (de grønne felter på arealkort

 

                                                    Al jagt på foreningens arealer er lukket 5 dage før hver fællesjagt (se kalender)

 

                                                                                              Råvildt – Fasanhøne – Agerhøns må IKKE skydes

             

Våbenpåtegning for glatløbet haglgevær (dvs. personer uden jagttegn)

 

Enhver, som ønsker at skyde flugtskydning, men som ikke er jagttegnsberettiget, kan melde sig ind i en jagtforening under DJ, som råder over en godkendt flugtskydningsbane og hvor den siddende bestyrelse er godkendt af politimyndigheden. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at den pågældende løbende fornyr sit medlemskab af foreningen. I modsat fald skal politimyndigheden underrettes straks.

Der kræves et ordinært medlemskab af foreningen – minimum et C-medlemskab.

 

Proceduren er, at vedkommende som ønsker en våbenpåtegning, som minimum skal indløse et C-medlemskab og være registreret som betalt medlem. Derefter skal standardformularen udfyldes og underskrives/stemples af formanden for foreningen og tilsendes politimyndigheden, som i forvejen har godkendt bestyrelsen som påtegningsberettiget.

 


B-medlemskab: (Maks 80 medlemmer)

 

Som B-medlem har du samme fordele som C-medlemmer.

Du har som B-medlem adgang til de af bestyrelsen udlagte fri-jagtarealer (de grønne felter på arealkort), hvor der frit må drives hagljagt på alt hvad jagtloven tillader

 

                                                       Al jagt på foreningens arealer er lukket 5 dage før hver fællesjagt (se kalender)

 

                                                                                   Råvildt – Fasanhøne – Agerhøns må IKKE skydes

 

Regler for gravjagt:

Der er fast mødested/tidspunkt ved klubhuset kl. 09.00
Gravjagt på foreningens arealer må drives alle søndage fra den 1. september til d. 31. januar, (sidste dag den 31. januar uanset ugedag. Nedlagte ræve fjernes naturligvis af den enkelte skytte.
Hvis det i nødstilfælde skal graves ned til hunden, hvis denne sidder uhjælpelig fast, skal arealet efterlades i reetableret stand.

 

Fællesjagt:

Tiset Jagtforening afholder flere fællesjagter, og du får også adgang til samtlige disse fællesjagter, samt mulighed for at købe gæstekort.

Foreningen har lov til at beholde udvalgte dyr.

Nedlagt vildt forsøges solgt på fællesjagten, men ikke solgte dyr skal i hvert tilfælde indløses af skytten til en minimumspris, som oplyses af jagtleder. (medlemmer hæfter for deres gæster)

 

Gæstekort:

Der er mulighed for maks. 10 B medlemmer at købe gæstekort til hver fællesjagt.

Disse gæstekort sælges i september måned. Pris pr. gæst fastsættes af bestyrelsen. (først til mølle-princip) Gæstekort refunderes ikke, hvis man bliver forhindret i at deltage.

 

Indberetning/ønskeliste

Hvert år skal der via blanket/hjemmeside indsendes indberetningsliste med oplysning om nedlagt vildt på foreningens arealer. Man kan samtidig ansøge om optagelse som A-medlem. Bestyrelsen gennemgår ansøgningerne og de udvalgte får besked, så de kan indbetale differencen fra Type B – til type A. Vi har en begrænsning på maks. 60 A-medlemmer og de nye A-medlemmer kan ikke ansøge om bukkejagt og hjortejagt i optagelsesåret.

 

Hundesport

Regler om den frie marktræning gælder kun for A og B medlemmer. Øvrige kun iflg. aftale med hundeudvalget. Gælder i perioden 1. januar til 15. april samt hele august måned.

Område A og B på Arealkort er kun åben for marktræning ved særlige lejligheder/arrangementer fastsat af hundeudvalget, og/eller ved kontakt til hundeudvalget.

Område C og D er stadig åben for fri træning (se arealkort)

 

Regulering af Skadevoldende vildt.

Regulering af skadevoldende vildt inklusive ræv i februar måned må udøves på hele foreningens areal, dog undtaget regulering af rævehvalpe, (Se regulering af Rævehvalpe nedenfor).

Al regulering af skadevoldende vildt skal koordineres med reguleringskoordinatoren inden reguleringen. Al nedlagt vildt skal indrapporteres til formanden.

 

 Regler for Ungjægere / Nyjægere:

Kragejagt

Ungdomsmedlemmer / Nyjægere har desuden mulighed for at drive kragejagt for foreningens samlede areal, dog skal det koordineres med ungdomsudvalget og vildt-og naturplejeudvalget.

         

Ungdomsduer

Vores ungdomsmedlemmer under 21 år har ved henvendelse til flugtskydning udvalget mulighed for at få tildelt 25 gratis lerduer pr. normal træningsaften. Duerne skal bruges samme aften – medlemsbevis skal forevises.


 

A-medlemskab (Maks 60 medlemmer)

 

Som A-medlem har du de samme fordele/rettigheder som B- og C-medlemmer.

 

Hønsejagt:

Som A-medlem har du fri hønsejagt på foreningens samlede arealer hver søndag i jagtsæsonen for agerhøns.


Lodtrækning bukkejagt/kronvildtjagt

Du har mulighed for, via tendenslodtrækning, at få retten til frit at drive bukke- og kronvildtjagt på foreningens samlede jagtareal på pt. ca. 800 ha. (se i øvrigt under regler for bukke- og kronvildtjagt næste side).

 

Regulering af duer

Regulering af duer er forbeholdt A-medlemmer over 18 år medmindre andet er aftalt med formanden. Ansøgning om due-regulering skal sendes til formanden per mail.

 

Regulering af rævehvalpe

Under bukkejagten må rævehvalpe kun reguleres, når jagtarealet er frigivet efter bukkejagt – spørg formanden. Bukkejægere må dog regulere rævehvalpe i forbindelse med bukkejagten.

 

Der må af A-medlemmer desuden drives riffeljagt/regulering på rævehvalpe ved pürsch eller som anstandsjagt.

    

Trækjagt

Trækjagt på vadefugle, duer, ænder, gæs, krager og skader med haglbøsse, må du som A-medlem drive på foreningens samlede arealer, undtaget skovarealer.

Regler for andejagt/trækjagt:

Forbud

Udover beskrevne regler for andejagt under kategorien A-medlemmer skal nævnes, at det ikke er tilladt at drive andejagt tættere end 200 meter fra følgende vandhuller:
          "Asdalgab" på område C nord for Asdalgård.
          "Bundgaardsøen" på område C på Jens Chr. Holms areal syd for Ribelandevej.
          "Lykkeshul" på område B på arealet bag skydebanen.

          ”Søen på bakken” bag Anton Skov i område C.

Søerne er frigivet til andejagt efter fællesjagten i december.

Gæstekort

Der er mulighed for maks. 10 A medlemmer at købe gæstekort til hver fællesjagt.

Disse gæstekort sælges i september måned. Pris pr. gæst fastsættes af bestyrelsen. (først til mølle-princip) Gæstekort refunderes ikke, hvis man bliver forhindret i at deltage.


 

Æresmedlemmer


Udnævnelse

Det er den siddende bestyrelse der suverænt udnævner æresmedlemmer i Tiset Jagtforening.

 

Betydning af æresmedlemsskabet

Æresmedlemmet får følgende fordele ved æresmedlemsskabet:

  • Gratis medlemskab af Tiset Jagtforening og derunder medlemskab af Danmarks Jægerforbund.
  • Gratis forplejning ved foreningens arrangementer, dog ikke normale skydedage.
  • Gratis invitationer til lodsejere og foreningsfester.

 

Regler for bukkejagt/kronvildtjagt:

   

Lodtrækning Bukkejagt og Kron/Dåvildtjagt.

A-medlemmer som ønsker at drive bukke på foreningens arealer, skal via sin årlige indberetning afkrydse i feltet under bukkejagt, samt indbetale årskontingent rettidigt. Der tildeles bukkejagt til højst 10 A-medlemmer årligt, som alle må nedlægge én buk hver.

De heldige vindere kan ikke deltage i lodtrækning de efterfølgende 2 år.  Arealet er frit for alle samtlige 10 bukkejægere, men er inddelt på arealkortet, så der ikke bliver nedlagt for mange dyr på de samme arealer.

 

A-medlemmer som ønsker at drive kron / dåvildtjagt på foreningens arealer, skal via sin årlige indberetning afkrydse i feltet under kronvildtjagt, samt indbetale årskontingent rettidigt. Der tildeles højst 5 A medlemmer årligt kronvildt / Dåvildt jagt, som alle må nedlægge ét dyr hver. Samlet set må der nedlægges 5 stk. kron / dåvildt – der må skydes 1 hjort i henhold til gældende forvaltning af det store hjortevildt, 1 hind/då, 1 spidshjort samt 2 kalve.

De heldige vindere kan ikke deltage i lodtrækning det efterfølgende år.  Arealet er frit for alle 5 kron/dåvildtjægere, men er inddelt på arealkortet, så der ikke bliver nedlagt for mange dyr på de samme arealer.

I de tilfælde, hvor der er mere end 5 kron/dåvildtjægere foretages der af bestyrelsen og én uvildig person tendenslodtrækning blandt ansøgerne.

 

 Ved for sen indberetning og betaling nulstilles man for tildeling af ekstra lodder og kommer ikke med i indeværende års lodtrækning.

Ved for sen betaling forstås at beløbet skal stå på kontoen den 10. januar eller førstkommende bankdag. ligesom indberetning skal være regnskabsfører i hænde den 10. januar.


Lodsejere

En lodsejer har som C medlem samme rettigheder som et A-medlem, men i 2013 blev der åbnet for lodsejernes mulighed for at drive bukkejagt hvert år, hvis de ønsker det. Dette skal dog meddeles til formanden inden 1. maj og alle er omfattet af alle øvrige regler i foreningen.

 

Riffelprøve på riffelbanen.

Der stilles krav til de udtrukne bukkejægere/kronvildtjægere/lodsejere om, at man forud for sæsonen afgiver seks skud til bukkeskiven, hvoraf fem skal sidde indenfor træfområdet på 20 cm. i diameter. Riffelprøven skal godkendes/overværes af en af foreningens riffelinstruktører.

Gennemgang af jagtarealer

Bestyrelsen indkalder de udtrukne bukke-/kronvildtjægere/lodsejere til et møde, som afholdes senest d. 1. maj det pågældende år, hvor reglerne gennemgås. Her vil der være mulighed for besigtigelse af arealerne, hvis dette ønskes.
Der er ingen fordeling af tidspunkter og arealer til foreningens bukke-/kronvildtjægere. Disse finder selv ud af -via gensidigt hensyn at placere sig, hvor man ønsker. Ved ankomst skal Bukke/hjortejægeren placere sit køretøj med retning mod det område jægeren påtænker at placere sig i det pågældende område samt huske at placere sin jægerseddel med telefonnummer i forruden. Dette for at minimere risikoen for at blive forstyrret under jagten.


Skyderedskaber

Der må ikke opstilles hochstand eller hochsitz (skydetårne eller stiger) ifm. bukke- kronvildtjagt.


Jagtregler nedskudt bukke-/kronvildt

Den enkelte bukke-/kronvildtjæger skal, straks efter der er afgivet skud til vildtet - også forbi skud eller anskydning kontakte formanden.
Hvis der er afgivet skud til buk/kronvildt, som ikke ligger på skudstedet eller synligt forendt, skal den pågældende bukkejæger/kronvildtjæger, for egen regning, rekvirere en autoriseret schweisshund.
Der er ingen krav til trofæ-størrelse, men der appelleres til, at man ikke skyder unge bukke med et seværdigt trofæ,

 

MEN

 

enhver der har nedlagt en buk/hjort på foreningens areal, er forpligtet til at lade trofæet fremvise på den efterfølgende generalforsamling, hvor også årets bukkejæger kåres blandt de fremmødte. I modsat fald vil man ikke komme i betragtning til bukkejagt/hjortejagt i foreningen de næste tre år.

 

Pris

Prisen for bukkejagt inkl. dyr fastsættes af bestyrelsen pr. udtrukket A-medlem.

Priser for kronvildt fastsættes af bestyrelsen, - dertil kommer en pris for nedlagt kronvildt.

Pris for voksne krondyr udgør pr. dyr kr. 1000,- samt pris pr. kalve udgør kr. 500,-. pr. dyr.

 

Deltagergebyr skal overføres til foreningens konto senest ved indkaldelse til informationsmødet eller betales kontant til formanden på mødet.


Således vedtaget i bestyrelsen Efterår 2023.