Du er her. Tiset Jagtforening > Om foreningen > Vedtægter

V E D T Æ G T E R
F O R
T I S E T   J A G T F O R E N I N G

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Tiset Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune
 
2.0 Forholdet til organisationerne
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
2.3 Foreningen er tillige tilsluttet Dansk Flugtskydningsforbund og hermed Dansk Skytteunion og Danmarks IdrætsForbund. Foreningen skal dermed påse, at disses love og bestemmelser overholdes.
 
3.0 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ´s formål.
3.2 At drive begrænset - og kontrolleret jagt i forhold til areal og vildtbestand.
3.3 At fremme jagtkultur og fauna gennem god vildtpleje og jagtmoral.
3.4 At dyrke og fremme flugtskydning, som idræt og konkurrence.
3.5 Foreningen er af politimesteren i Haderslev Politikreds bemyndiget til at underskrive våbenlegimitationer. Våbenlegimitationen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser, og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.
3.6 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent, tilbagekalde våben-legitimation fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til at bære våben.
 
4.0 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
4.2 Der optages A - B og C medlemmer. Alle medlemmer får DJ bladet og kan deltage i alle Foreningens arrangementer undtagen Foreningens jagter, som er forbeholdt A og B medlemmer efter regler fastsat af bestyrelsen.
 
5.0 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der er i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på først kommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmark Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter §37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
 
6.0 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent. Opkrævning af kontingentet er den 10. januar.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent-reduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og iøvrigt træffe nærmere bestemmelser og forfaldstid m.v.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 
7.0 Ordinær Generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i marts måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Tiset Jagtforenings hjemmeside med mindst 2 ugers varsel og at der også kan indkaldes via e-mail.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter.
1 Valg af dirigent
2 Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Fastlæggelse af kontingent
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
7 Valg af formand
8 Valg af suppleanter
9 Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant
10 Eventuelt
 
8.0 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger hefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 
9.0 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Generalforsamlingen vælger skriftligt bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer for 2 årige perioder. For bestyrelsen gælder at 3 er på valg det første år og 4 er på valg det andet år, heraf vælges formanden for 1 år.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Valg af bestyrelse og formand skal ske med simpel absolut stemmeflerhed. Ved andre valg kan anvendes simpel relativ stemmeflerhed.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
9.7 Dirigenten kan vælge, at afstemningen kan foretages ved håndsoprækning, hvis ikke andet forlanges. Dog skal forslag og valg af formand altid ske skriftligt.
 
10.0 Bestyrelse
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formanden vælges af generalforsamlingen.
10.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af næstformand.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens- eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
10.10 Jagtleder er øverste myndighed ved foreningens fællesjagter, dog bestemmes jagtens omfang af bestyrelsen.
 
11.0 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
 
12.0 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
 
13.0 Revision
13.1 De 2 revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jævnfør punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
 
14.0 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ,således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.
 
15.0 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højst 2 måneders mellemrum, vedtage at forening opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for fem års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 års periodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.
 
16.0 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 7/3 2016 træder i kraft, når de er godkendt af DJ.
 
Historiske ændringer:
Punkt 12.2 er ændret på ordinær generalforsamling den 19.oktober 1992


Punkt 2.0, 2.3, 3.4, 3.5 og 3.6 er ændret/tilføjet er på foreningens ordinære generalforsamling den 23. oktober 2000


Overskrift, samt punkt 9.3, 9-7 og 10-3 er ændret/tilføjet på foreningens ordinære generalforsamling den 23. oktober 2000


Punkt 7.4 og 10.5 er ændret/tilføjet på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 1. september 2008


Punkt 6.1, punkt 7.2 og punkt 7.3 er ændret/tilføjet på foreningens ordinære generalforsamling den 24. oktober 2011


Punkt 1.2, 5.3, 5.4, 5.5 og punkt 5.6 er ændret/tilføjet på foreningens ordinære generalforsamling den 2. marts 2015


Punkt 7.2 og 7.3 er ændret/tilføjet på foreningens ordinære generalforsamling den 7. marts 2016